Statut - pročišćeni tekst (zadnja izmjena usvojena na Skupštini 21. svibnja 2021.)

S T A T U T DRUŠTVA SUDSKIH TUMAČA I PREVODITELJA OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim se Statutom uređuju naziv, sjedište, zastupanje, izgled pečata i područje djelovanja Društvo sudskih tumača i prevoditelja (u daljnjem tekstu: Društvo), ciljevi, djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Društva, uvjeti i način učlanjivanja u Društvo te prestanak članstva u Društvu, prava, obveze i odgovornosti članova Društva, način vođenja popisa članova, tijela Društva, njihov sastav i način sazivanja sjednica, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata te način sazivanja Skupštine, i u slučaju ist… Više ›

Etički kodeks

Na temelju članka 17. Statuta Društva sudskih tumača i prevoditelja Skupština Društva na sjednici održanoj 20. lipnja 2000. donosi ETIČKI I PROFESIONALNI KODEKS ČLANOVA DRUŠTVA SUDSKIH TUMAČA I PREVODITELJA 1. OSNOVNA NAČELA Članovi Društva sudskih tumača i prevoditelja (u daljnjem tekstu Član/Članovi) dužni su pridržavati se odredbi Etičkog i profesionalnog kodeksa. 1.2. Prilikom izvršavanja preuzetih obveza Članovi su dužni nepristrano i savjesno obavljati svoje obveze, čuvati ugled struke te svojim radom i ponašanjem opravdati ukazano povjerenje pravosudnih organa, drugih tijela i stranaka.… Više ›

Pravilnik o članstvu

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine, broj 74/14) i članka 13., 14., 15. i 16. Statuta, Skupština Društva sudskih tumača i prevoditelja na svojoj sjednici održanoj 26. 9. 2015. donijela je Odluku br. RGS-38/2015. o izmjenama Pravilnika o članstvu DSTiP-a. Pročišćeni tekst: PRAVILNIK O ČLANSTVU Članak 1. I. Uvod Članstvo u Društvu može biti redovno i počasno. Redovni članovi mogu biti državljani Republike Hrvatske koji prihvate Statut, Pravilnik o članstvu te Etički i profesionalni kodeks Društva. Redovnim kolektivnim članom Društva mogu biti i pravne osobe sa sjedištem u Rep… Više ›

©2024. DSTiP ~utemeljeno 1989. Sva prava pridržana. Web by mr & dd EULITA · Facebook Top