O društvu

Društvo sudskih tumača i prevoditelja strukovna je organizacija sa statusom pravne osobe upisane u Registar udruga Republike Hrvatske osnovano davne 1989. godine.

Osnovni sadržaj djelatnosti Društva je: promicanje i unapređivanje prevoditeljske struke, organiziranje savjetovanja, predavanja, seminara, kongresa, tribina i drugih skupova o problemima rada; povezivanje te stručno i profesionalno usavršavanje članova; aktivno sudjelovanje u kreiranju zakonskih akata povezanih s profilom prevoditelja/sudskog tumača.

Zanimanje sudskog tumača izuzetno je odgovoran posao koji osim poznavanja jezika i široke opće naobrazbe zahtijeva i određene psihofizičke sposobnosti. Položaj i status tumača/prevoditelja u Hrvatskoj još uvijek nije na potpuno zadovoljavajući način uređen i bit će potrebno uložiti još dosta napora dok se ne ostvare određeni pomaci. Potrebno je vratiti dignitet profesiji kontinuiranim radom na poboljšanju kvalitete usluga stalnih sudskih tumača, ali i educiranjem klijenata koji angažiraju tumače/prevoditelje.

Jedan je od ciljeva Društva uspostavljanje stalne suradnje s državnim institucijama i aktivno sudjelovanje u rješavanju pitanja i problematike rada tumača/prevoditelja, te pripremanje i davanje stručnog mišljenja tijekom takve suradnje.

Rad Društva obuhvaća i pitanja članstva, unutarnjeg ustrojstva, kodeks i etiku profesije (kvalifikacija, poštenje, odgovornost, neutralnost, čuvanje informacija prikupljenih od klijenata obavljanjem djelatnosti, kolegijalnost), daljnje usavršavanje i njegovanje vlastitoga jezika.

Društvo posebnu pozornost poklanja edukaciji stalnih sudskih tumača. U skladu s misijom Društva sudskih tumača i prevoditelja - promicanje i unapređivanje prevoditeljske struke - organiziranje stručnih skupova, predavanja i seminara spada u temeljne zadatke našeg društva. Na zadovoljstvo naših članova, ali i kolega koji do sada nisu bili članovi našeg društva, tijekom nekoliko proteklih godina organizirali smo brojne seminare uglavnom jezične tematike, kao i o drugim temama koje su važne za svakodnevno poslovanje sudskih tumača i prevoditelja. Našu aktualnu ponudu seminara pogledajte ovdje

©2021. DSTiP ~utemeljeno 1989. Sva prava pridržana. Web by mr & dd EULITA · Facebook Top