Statut - pročišćeni tekst (zadnja izmjena usvojena na Skupštini 21. svibnja 2021.)

S  T A  T  U  T

DRUŠTVA SUDSKIH TUMAČA I PREVODITELJA

 

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Statutom uređuju naziv, sjedište, zastupanje, izgled pečata i područje djelovanja Društvo sudskih tumača i prevoditelja (u daljnjem tekstu: Društvo), ciljevi, djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Društva, uvjeti i način učlanjivanja u Društvo te prestanak članstva u Društvu, prava, obveze i odgovornosti članova Društva, način vođenja popisa članova, tijela Društva, njihov sastav i način sazivanja sjednica, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata te način sazivanja Skupštine, i u slučaju isteka mandata, izbor i opoziv likvidatora Društva, prestanak postojanja Društva, imovina, način stjecanja i raspolaganja imovinom, postupak s imovinom u slučaju prestanka postojanja Društva, način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Društva te druga pitanja značajna za Društvo.

Članak 2.

Društvo djeluje u skladu s načelom neovisnosti, načelom javnosti, načelom demokratskog ustroja, načelom neprofitnosti i načelom slobodnog sudjelovanja u javnom životu, sukladno Zakonu o udrugama.

Rad u Društvu je dobrovoljan i odvija se u skladu s načelima iz stavka 1. ovog članka.

 

RODNA NEUTRALNOST IZRAZA

Članak 3.

Izrazi koji se koriste u ovom Statutu, a koji imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

 

NAZIV I SJEDIŠTE DRUŠTVA, IZGLED I SADRŽAJ PEČATA.

Članak 4.

Puni naziv udruge je: Društvo sudskih tumača i prevoditelja

Udruga ima skraćeni naziv koji glasi: DSTiP

Naziv udruge na engleskom jeziku je: Association of Court Interpreters and Translators

Skraćeni naziv na engleskom jeziku je: ACIT

Sjedište Društva je u Zagrebu.

Društvo djeluje na području Republike Hrvatske.

 

Članak 5.

Društvo je neprofitna pravna osoba registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba.

 

Članak 6.

Društvo ima pečat okruglog oblika promjera 35 mm koji je obodno ispisan punim nazivom, a u sredini pečata je oznaka sjedišta Društva. Društvo ima dva pečata, jedan s  brojčanom oznakom 1 i drugi s brojčanom oznakom 2. Jedan pečat nalazi se kod predsjednika Društva, a drugi kod Tajnika Društva

 

Članak 7.

Društvo može surađivati i učlanjivati se u slične asocijacije i udruge u zemlji i inozemstvu.

 

Članak 8.

Rad Društva je javan.

Javnost rada osigurava se i ostvaruje pravodobnim i istinitim obavještavanjem članova Društva i putem javnog priopćavanja.

Članovi se o radu Društva obavještavaju dostavom pisanih materijala, elektroničkom poštom i putem sjednica tijela Društva.

Predstavnici sredstava javnog priopćavanja mogu nazočiti sjednicama tijela upravljanja Društva i izvještavati javnost o radu tih tijela i Društva.

Radi što potpunijeg ostvarivanja javnosti rada Društvo može izdavati svoje glasilo u skladu s propisima o javnom informiranju. Odluku o izdavanju glasila donosi Upravni odbor društva.

Društvo po potrebi izdaje i druga sredstva javnog informiranja (periodične publikacije, biltene, plakate i sl.) sukladno propisima o izdavačkoj djelatnosti.

 

CILJ I DJELATNOST KOJIMA SE OSTVARUJU CILJEVI DRUŠTVA

Članak 9.

Cilj Društva je da potiče, pomaže i razvija rad i kvalitetu rada sudskih tumača i prevoditelja.

Društvo sukladno cilju djeluje na području strukovnog povezivanja.

Ostvarivanje cilja iz stavka 1. ovog članka Društvo ostvaruje slijedećim aktivnostima:

 • okuplja građane koji se bave prevođenjem u širem smislu,
 • promiče i unapređuje prevoditeljsku struku,
 • promiče i unapređuje djelatnost stalnih sudskih tumača,
 • organizira savjetovanja, predavanja, seminare, kongrese, tribine i druge stručne skupove o problemima rada,
 • strukovno povezuje te stručno i profesionalno usavršava članove,
 • potiče studente i mlade stručnjake da se bave proučavanjem jezične problematike,
 • surađuje s drugim istovrsnim i sličnim udrugama i organizacijama u inozemstvu, te svim

organizacijama koje podupiru rad Društva,

 • ostvaruje stručnu suradnju s domaćim i inozemnim strukovnim udrugama,
 • izdaje stručni časopis sukladno zakonu.

 

Članak 10.

Društvo može obavljati sljedeće gospodarske djelatnosti:

 • organizacija edukacija, savjetovanja, seminara, radionica i drugih stručnih okupljanja
 • izdavačka djelatnost
 • prodaja svojih proizvoda na malo, sukladno Zakonu o trgovini.

 

ZASTUPANJE

Članak 11.

Društvo, u okviru njegove djelatnosti, zastupaju Predsjednik Društva i Tajnik Društva.           

 

ČLANOVI DRUŠTVA, PRAVA, OBVEZE I STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANOVA

Članak 12.

Članstvo u Društvu može biti redovito i počasno.

Redovni članovi mogu biti državljani Republike Hrvatske koji prihvate Statut i opće akte Društva i aktivno sudjeluju u radu i aktivnostima Društva.

Redovnim članom Društva mogu biti i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje podržavaju djelatnost Društva.

Počasnim članom mogu postati državljani Republike Hrvatske i stranci koji su svojim djelovanjem posebno doprinijeli razvoju Društva.

 

Članak 13.

Odluku o prijemu u redovno članstvo donosi Upravni odbor Društva po primitku molbe za prijem kandidata, sukladno odredbama Pravilnika o članstvu.

Odluku o prijemu u počasno članstvo donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora Društva.

U Društvu se vodi popis članova.

Popis članova vodi Tajnik Društva.

Popis članova vodi se elektronički i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu), osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva, te datumu prestanka članstva u udruzi, adresu prebivališta, telefonski broj, e-mail adresu. Članovi Društva dužni su Tajniku Društva javiti bilo kakvu promjenu navedenih podataka.

 

Članak 14.

Prava, obveze i odgovornosti članova su:

 • da biraju i budu birani u tijela Društva,
 • da budu obaviješteni o radu Društva i njegovih tijela te o materijalno-financijskom
 • poslovanju,
 • da aktivno sudjeluju u izvršavanju ciljeva Društva i doprinose ostvarivanju njegovih
 • djelatnosti,
 • da daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Društva i njegovih tijela,
 • da se pridržavaju odredaba Statuta i drugih općih akata Društva,
 • da redovito plaćanju članarinu,
 • da čuvaju i podižu ugled Društva.

 

Članak 15.

 Članstvo u Društvu prestaje:

 • prestankom djelovanja Društva,
 • pismenom izjavom o istupanju iz članstva i
 • isključenjem iz članstva.

 

Članak 16.

Član Društva može biti isključen iz članstva ako prekrši odredbe Statuta ili ugrozi interese Društva ili prouzroči štetu Društvu i njenom članstvu.

Odluku o isključenju donosi Upravni odbor Društva.

Isključeni član ima pravo podnijeti žalbu Skupštini u roku 15 dana od dan primitka odluke o isključenju. Odluka Skupštine o isključenju je konačna.

 

TIJELA DRUŠTVA

Članak 17.

Tijela društva su:

1.    Skupština

2.    Upravni odbor

3.    Predsjednik Društva

4.    Nadzorni odbor Društva

 

Članak 18.

Skupština je najviše tijelo Društva, a čine je sve fizičke osobe članovi Društva te predstavnik pravne osobe koja je član Društva, a kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.

Redovna Skupština Društva održava se najmanje jednom godišnje.

Predsjednik Društva može sazvati izvanrednu Skupštinu na vlastitu inicijativu ili na zahtjev najmanje jedne trećine ukupnog broja članova Društva, s time da se odmah predloži dnevni red.

Ako Predsjednik Društva ne sazove Skupštinu na zahtjev predlagača iz stavka 3. ovog članka, u roku od 30 dana od dana podnesenog zahtjeva sazvat će je predlagač.

Na izvanrednoj Skupštini razmatra se samo pitanje zbog kojeg je sazvana.

U slučaju isteka mandata tijelima Udruge, sjednicu Skupštine saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga Republike Hrvatske ili najmanje tri člana koja su upisana u popis članova prije isteka mandata tijelima Udruge.

 

Članak 19.

Skupštinu saziva Predsjednik Društva dostavljanjem pismenih poziva članovima najmanje 15 dana prije održavanja sjednice. Pozivi članstvu na Skupštinu mogu se uputiti i putem elektroničke pošte. Članovi su sami dužni voditi računa o tome da Tajniku DSTiP dostave svoju aktualnu e-mail adresu.

Poziv sadržava podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice te prijedlog dnevnog reda. Uz poziv dostavljaju se i materijali o pitanjima koja su na dnevnom redu.

 

Članak 20.

Skupština može pravovaljano odlučivati ukoliko je nazočna najmanje polovica članova Skupštine.

Ukoliko Skupštini ne pristupi polovica članova, s održavanjem sjednice Skupština će pričekati sat vremena, a nakon toga Skupština može donositi pravovaljane odluke ukoliko je sjednici nazočno najmanje 10 članova Skupštine.

Skupština donosi odluke većinom glasova nazočnih članova Skupštine, ako Statutom nije predviđena drugačija većina.

Odluke o promjeni Statuta i prestanku Društva Skupština donosi 2/3 većinom nazočnih članova Skupštine.

U iznimnim situacijama moguće je održavanje sjednice Skupštine na daljinu (telefonski, elektronička pošta, audio-video konferencija, Skype, Zoom ili druge platforme, te na druge slične načine), o čemu odlučuje Upravni odbor.

 

Članak 21.

Skupština Društva:

 • utvrđuje politiku rada Društva i daje smjernice za njegov rad,
 • usvaja Statut Društva i njegove izmjene i dopune,
 • usvaja plan rada i financijski plan Društva za tekuću kalendarsku godinu te izvješće o radu Društva u protekloj kalendarskoj godini
 • usvaja godišnje financijsko izvješće Društva,
 • donosi druge akte i odluke važne za rad Društva,
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti Društva te njegovih gospodarskih djelatnosti,
 • odlučuje o udruživanju Društva u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga,
 • bira i razrješava predsjednika, Upravni odbor i Nadzorni odbor,
 • odlučuje o prestanku rada Društva i raspodjeli preostale imovine Društva,
 • imenuje i opoziva likvidatora Društva,
 • odlučuje i o drugim pitanjima za koja ovim Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Društva.

 

UPRAVNI ODBOR 

Članak 22.

Upravni odbor Društva je izvršno tijelo koje obnaša izvršne i druge poslove koji nisu zakonom i ovim Statutom određeni kao isključiva nadležnost Skupštine društva.

Upravni odbor Društva sastoji se od pet članova koji između sebe biraju Predsjednika Upravnog  odbora.

Upravni odbor ima pet (5) članova koje bira Skupština na mandat od 4 godine i mogu biti birani ponovo.

 

Članak 23.

Upravni odbor sastaje se po potrebi.

Sjednice Upravnog odbora saziva Predsjednik Upravnog odbora i rukovodi njihovim radom. Zapisnik sa sjednica vodi i arhivira Tajnik.

Ukoliko na sjednici nije nazočan Tajnik, Predsjednik Upravnog odbora određuje zapisničara.

U iznimnim situacijama moguće je održavanje sjednice UO-a na daljinu (telefonski, elektroničkom poštom, audio/videokonferencijom, na Skypu, Google Meetu, Zoomu ili na drugoj platformi, te na druge slične načine).

 

Članak 24.

Upravni odbor Društva osobito :

 • ustrojava i rukovodi radom, aktivnostima i poslovanjem Društva u razdoblju između dviju sjednica Skupštine,
 • priprema prijedlog godišnjeg plana rada Društva i skrbi se o njegovu izvršenju,
 • provodi odluke Skupštine,
 • donosi odluku o promjeni adrese sjedišta,
 • upravlja imovinom Društva, donosi prijedlog financijskog plana i odlučuje o korištenju sredstava,
 • određuje iznos upisnine i godišnje članarine te iznimkama od istih
 • utvrđuje prijedlog Statuta, njegovih izmjena i dopuna,
 • vodi poslove Društva sukladno odlukama Skupštine,
 • donosi odluke o izdavačkim, informacijskim, marketinškim i drugim aktivnostima u skladu s odlukama Skupštine,
 • organizira i saziva savjetovanja, seminare i druge skupove radi osposobljavanja i usavršavanja članova,
 • obavlja i druge poslove u interesu razvitka Društva.

Upravni odbor pravovaljano donosi odluke ako sjednici prisustvuje natpolovičan broj njegovih članova, a odluke se donose većinom glasova. 

 

Članak 25.

Predsjednik Društva obavlja izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom. Predsjednika Društva bira Skupština na mandat od četiri godine, s time da može biti biran više puta za redom.

Predsjednik Društva zastupa Društvo.

Predsjednik Društva ujedno je i predsjednik Skupštine

Predsjednik Društva:

-     zastupa društvo

-     saziva sjednice Skupštine Društva i predlaže dnevni red

-     predsjeda sjednicama Skupštine

-     provodi odluke Skupštine i Upravnog odbora i rukovodi radom Društva između dvije sjednice Skupštine

 

Članak 26.

Tajnika društva bira Skupština društva na mandat od 4 godine i može biti biran ponovo.

Tajnik Društva: 

-    priprema nacrte prijedloga općih akata koje donosi Skupština,

-    zastupa Društvo  

-    stara se o urednom vođenju popisa članova,

-    vodi zapisnike sa sjednica Skupštine i Upravnog odbora,

-    vodi i čuva arhivu Društva te

-    obavlja stručne i druge poslove za potrebe Upravnog odbora u skladu s općim aktima Društva.

 

 

Članak 27.

Upravni odbor može osnivati odbore i druga povremena radna tijela Društva.

Upravni odbor imenuje članove odbora radnih tijela iz redova članstva Društva, na vremenski rok koji će biti utvrđen prilikom osnivanja takvog tijela.

Odbori i druga povremena radna tijela obavljaju poslove i zadaće za koje su osnovani i o tome podnose izvješća Upravnom odboru.

 

Članak 28.

Nadzorni odbor ima pet (5) članova koje bira skupština na mandat od 4 godine i mogu biti birani ponovo.

Član Nadzornog odbora ne može biti član Upravnog odbora.

Nadzorni odbor pravovaljano odlučuje ako je sjednici nazočna natpolovična većina njegovih članova, a pravovaljane odluke donosi većinom glasova nazočnih članova.

Predsjednik Nadzornog odbora, kojeg biraju članovi između sebe, saziva sjednice odbora, rukovodi njegovim radom i obavlja druge poslove koje mu povjeri odbor ili Skupština.

Članovi Nadzornog odbora za svoj rad odgovaraju Skupštini.

U iznimnim situacijama moguće je održavanje sjednice NO-a na daljinu (telefonski, elektroničkom poštom, audio/videokonferencijom, na Skypu, Google Meetu, Zoomu ili na drugoj platformi, te na druge slične načine).

 

Članak 29.

Nadzorni odbor razmatra i nadzire:

-       primjenu odredaba ovog Statuta i drugih općih akata Društva,

-       materijalno-financijsko poslovanje i korištenje imovine Društva,

-       ostvarivanje odluka, zaključaka i drugih pravnih akata,

-       obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština.

 

Članak 30.

Nadzorni odbor ima pravo zatražiti uvid u dokumentaciju i sve podatke o radu i poslovanju Društva. Upravni odbor i svaki član Društva dužan je bez odgađanja omogućiti uvid u zatraženu dokumentaciju i podatke i dati tražene obavijesti.

Članovi Nadzornog odbora mogu prisustvovati sjednicama Upravnog odbora, ali bez prava odlučivanja.

Nadzorni odbor može zatražiti sazivanje sjednica Upravnog odbora i Skupštine ako utvrdi nepravilnosti u financijskom ili drugom poslovanju Društva, nemarnosti u izvršavanju poslova ili povrede Statuta i drugih općih akata Društva.

 

LIKVIDATOR

Članak 31.        

Likvidator je fizička ili pravna osoba koju je imenovala Skupština Društva i koja je kao likvidator upisana u Registar udruga.

Likvidator ne mora biti član Društva.

Likvidator zastupa Društvo u postupku likvidacije, te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz Registra udruga.

U slučaju da je ista osoba imenovana Predsjednikom i Likvidatorom društva, te ukoliko Skupština Društva donese odluku o izboru novog predsjednika Društva, dužna je istovremeno donijeti i odluku o promjeni Likvidatora Društva.

 

PRESTANAK POSTOJANJA DRUŠTVA

Članak 32.

Društvo prestaje djelovati odlukom Skupštine o prestanku njegova djelovanja i u drugim slučajevima predviđenim Zakonom.

 

IMOVINA DRUŠTVA

Članak 33.

Imovinu Društva čine novčana sredstva koje je Društvo steklo uplatom članarine, dobrovoljnim prilozima i darovima, obavljanjem djelatnosti i financiranjem programa i projekata Društva iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, iz fondova i/ili iz inozemnih izvora, te novčana sredstva koje je Društvo steklo od nekretnina i pokretnih stvari Društva, kao i drugih imovinskih prava.

Društvo može raspolagati svojom imovinom samo radi ostvarivanja ciljeva i obavljanja djelatnosti određenih ovim Statutom, u skladu sa zakonom.          

 

Članak 34.

Društvo upravlja sredstvima za rad u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju, a u okviru financijskog plana koji na prijedlog Upravnog odbora donosi Skupština Društva.

Financijski plan provodi Upravni odbor.

 

RASPOLAGANJE IMOVINOM U SLUČAJU PRESTANKA POSTOJANJA UDRUGE

Članak 35.

U slučaju prestanka postojanja udruge imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.

Udruga nema pravo imovinu udruge dijeliti svojim osnivačima, članovima udruge, osobama ovlaštenima za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.

Pod povezanim osobama  smatraju se osobe koje su bračni ili izvanbračni drug, istospolni partner, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre, skrbnik te posvojitelj, odnosno posvojenik te ostale fizičke i pravne osobe koje se prema drugim osnovama i okolnostima opravdano mogu smatrati interesno povezanima s osnivačima, članovima udruge, osobama ovlaštenima za zastupanje i zaposlenima.

Udruga koja je primila financijska sredstava iz javnih izvora u smislu odredbi članka 32. ovog Zakona, u slučaju prestanka postojanja, ostatak sredstava vratit će u proračun iz kojega su financijska sredstva dodijeljena.

Ako se u slučaju prestanka postojanja udruge iz bilo kojih razloga ne može provesti postupak s imovinom udruge koji je udruga odredila svojim Statutom, preostalu imovinu stječe jedinica lokalne samouprave na čijem je području sjedište udruge.

 

STATUT I DRUGI OPĆI AKTI 

Članak 36.

Statut je temeljni opći akt Društva i svi drugi opći akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta.

Prijedlog Statuta, te izmjena i dopuna Statuta utvrđuje Upravni odbor Društva.

 

Članak 37.

Tumačenje odredaba Statuta daje Skupština Društva.

 

Članak 38.

Sva unutarnja pitanja Društva, kao i druga pitanja koja nisu uređena Statutom, a zahtijevaju podrobnu razradu, bit će uređena općim aktima koje donosi Skupština Društva.

  

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 39.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

mr.sc. Irena Gizdavčić Plohl
Predsjednica

©2024. DSTiP ~utemeljeno 1989. Sva prava pridržana. Web by mr & dd EULITA · Facebook Top