Etički kodeks

Na temelju članka 17. Statuta Društva sudskih tumača i prevoditelja Skupština Društva na sjednici održanoj 20. lipnja 2000. donosi

ETIČKI I PROFESIONALNI KODEKS
ČLANOVA DRUŠTVA SUDSKIH TUMAČA I PREVODITELJA

1. OSNOVNA NAČELA

Članovi Društva sudskih tumača i prevoditelja (u daljnjem tekstu Član/Članovi) dužni su pridržavati se odredbi Etičkog i profesionalnog kodeksa.

1.2. Prilikom izvršavanja preuzetih obveza Članovi su dužni nepristrano i savjesno obavljati svoje obveze, čuvati ugled struke te svojim radom i ponašanjem opravdati ukazano povjerenje pravosudnih organa, drugih tijela i stranaka.

2. ODNOS PREMA RADU

2.1. Članovi slobodno odlučuju o preuzimanju obveze tumačenja, odnosno prevođenja. Ako Član ne želi ili mu nije moguće preuzeti neki posao, dužan je to pravodobno i nedvosmisleno priopćiti naručitelju. Član ne smije preuzeti obvezu pri izvršenju koje bi svoj stručni rad mogao povrijediti nedopuštenim radnjama, povrijediti Etički i profesionalni kodeks, narušiti dužnost čuvanja profesionalne tajne ili u nepovoljnu situaciju dovesti naručitelja.

2.2. Član je dužan preuzetu obvezu obaviti u dogovorenom roku. Ako iz razloga uzrokovanih višom silom Član nije u mogućnosti izvršiti preuzetu obvezu, dužan je o tome izvijestiti naručitelja u najkraćem mogućem roku.

3. DUŽNOST ČUVANJA TAJNE

3.1. Član je dužan kao profesionalnu tajnu čuvati podatke koje mu stranka povjeri  tijekom i u svrhu izvršavanja njegove obveze. Dužnost čuvanja tajne odnosi se i na podatke koji su mu postali poznati prilikom obavljanja posla, a imaju karakter službene tajne ili bi njihovo objelodanjivanje moglo izazvati posljedice za osobu za koju je prijevod obavljen ili za treću osobu.

4. ODNOS PREMA DRUGIM TUMAČIMA I PREVODITELJIMA

4.1. Član je dužan dolično se ponašati prema drugim tumačima i prevoditeljima te čuvati ugled i dostojanstvo struke. Neutemeljeni usmeni i/ili pismeni napadi na strukovnog kolegu predstavljaju povredu Etičkog i profesionalnog kodeksa. Sporna pitanja iz članstva i profesionalnog odnosa prema radu rješavaju se arbitražom Društva sudskih tumača i prevoditelja.

4.2. Članovi se suzdržavaju od svakog oblika nelojalne konkurencije.

4.3. Svojim djelovanjem ili suzdržavanjem Članovi ne smiju ugroziti ugled i dostojanstvo struke, kolega i Društva sudskih tumača i prevoditelja niti smiju zlorabiti povjerene im poslove.

©2024. DSTiP ~utemeljeno 1989. Sva prava pridržana. Web by mr & dd EULITA · Facebook Top