Pravilnik o članstvu

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine, broj 74/14) i članka 13., 14., 15. i 16. Statuta, Skupština Društva sudskih tumača i prevoditelja na svojoj sjednici održanoj 26. 9. 2015. donijela je Odluku br. RGS-38/2015. o izmjenama Pravilnika o članstvu DSTiP-a.

Pročišćeni tekst:

PRAVILNIK O ČLANSTVU

Članak 1.

I. Uvod

Članstvo u Društvu može biti redovno i počasno.

Redovni članovi mogu biti državljani Republike Hrvatske koji prihvate Statut, Pravilnik o članstvu te Etički i profesionalni kodeks Društva.

Redovnim kolektivnim članom Društva mogu biti i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje podržavaju djelatnost Društva.

Počasnim članom mogu postati državljani Republike Hrvatske i stranci koji su svojim djelovanjem posebno doprinijeli razvitku Društva.

Članak 2.

II. Prijam stalnih sudskih tumača u redovno članstvo

Za prijam u redovno članstvo imenovanih sudskih tumača, kandidat dostavlja popunjenu Pristupnicu, Rješenje o imenovanju i dokaz o uplaćenoj upisnini i članarini te životopis.

Iznos upisnine i članarine, izuzeća od obveze njihove uplate i sankcije u slučaju neplaćanja članarine utvrđuju se posebnom Odlukom Upravnog odbora.

Odluku o učlanjenju donosi Upravni odbor, a članstvo u Društvu dokazuje se odlukom Upravnog odbora.

Članak 3.

III. Prijam prevoditelja

Za prijam u redovno članstvo prevoditelja Upravni odbor Društva osniva na rok od dvije godine tročlanu Komisiju za provjeru znanja pred kojom potencijalni član obavi usmeni i pismeni prijevod na jezik i sa jezika koji želi prevoditi. Upravni odbor utvrđuje način provjere znanja za svaki jezik  Naknada za provjeru znanja uređuje se posebnom Odlukom Upravnog odbora.

Komisija za provjeru znanja vodi zapisnik koji sadrži: ime i prezime kandidata, sastav Komisije, datum provjere, tijek i rezultat provjere, te potpis svih članova Komisije.

Komisija ocjenjuje rezultat provjere i utvrđuje je li kandidat zadovoljio.

Ocjenu rezultata provjere Komisija utvrđuje većinom glasova ukupnog broja članova.

Upravni odbor prihvaća ili odbija zahtjev za učlanjenje većinom glasova sviju članova.

Prilikom odlučivanja o učlanjenju u radu Upravnog odbora sudjeluje i predsjednik Komisije za provjeru znanja.

Odluka o prijamu u članstvo sadrži osobne podatke člana, podatke o jeziku/jezicima kojima vlada te ocjenu provjere znanja.

Članak 4.

IV. Prijam u redovno i počasno članstvo

Odluku u prijamu u redovno članstvo donosi Upravni odbor Društva po primitku molbe za prijam kandidata.

Odluku u prijamu u počasno članstvo donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora Društva.

Članak 5.

Odbijanje zahtjeva za učlanjenje prevoditelja

Upravni odbor će odbiti zahtjev za učlanjenje kandidata koji nije zadovoljio prilikom provjere znanja.

Protiv odluke iz prethodnog stavka podnositelj zahtjeva ima pravo žalbe Skupštini Društva u roku 15 dana od dana uručenja odluke. Odluka o žalbi koju donese Skupština konačna je.

Kandidat koji na provjeri znanja nije zadovoljio ne može ponovo pristupiti provjeri prije isteka roka od 1 godine, računajući od datuma uručenja odbijenice za učlanjenje.

Članak 6.

V. Evidencija članstva

Tajnik Društva vodi ažurirani popis članova koji sadržava sljedeće podatke o članu:

  • ime i prezime
  • osobni identifikacijski broj (OIB)
  • adresa prebivališta, telefon, telefaks, e-mail,
  • datum, mjesto i općina rođenja,
  • broj odluke u prijamu u članstvo,
  • broj Rješenja o imenovanju stalnog sudskog tumača,
  • naznaka jezika i područja prevođenja.

 

Članak 7.

VI. Praćenje rada stalnih sudskih tumača

U svrhu praćenja rada članova Društva, Upravni odbor utemeljuje Komisiju za praćenje rada stalnih sudskih tumača.

Izbor i imenovanje članova Komisije za praćenje rada provodi se na način kako je to predviđenom ovim Pravilnikom za izbor i imenovanje Komisije za provjeru znanja.

Komisija ima pravo uvida u Dnevnik prijevoda i ovjera svojih članova, a svaki je član dužan surađivati s Komisijom i na zahtjev dostaviti sve podatke i dokumente neophodne za rad Komisije.

Članak 8.

VII. Praćenje rada prevoditelja

Komisija za praćenje rada članova Društva obavlja kontrolu rada stalnih sudskih tumača i prevoditelja.

Komisija ima pravo kontrole prijevoda koje je obavio prevoditelj-član Društva. Svaki prevoditelj dužan je Komisiji staviti na uvid svoj prijevod s pripadajućim izvornikom i s Komisijom surađivati u svakom obliku.

Članak 9.

VIII. Zapisnik i suspenzija

Komisija o svom radu sastavlja zapisnik. Zapisniku se prilažu preslike pregledanih pismenih radova, a svoj nalaz i mišljenje Komisija dostavlja Upravnom odboru Društva.

Ako Komisija pregledom radova utvrdi da pismeni prijevod nije vjeran izvorniku, odnosno da je nestručno, manjkavo ili nekorektno obavljen, Upravni odbor može sukladno Statutu Društva, do naredne Skupštine suspendirati dotičnog člana.

Za vrijeme trajanja suspenzije, suspendirani član ne može se koristiti pravima i dužnostima člana Društva.

Članak 10.

IX. Stupanje na snagu

Ovaj Pravilnik o članstvu stupa na snagu danom donošenja.

©2024. DSTiP ~utemeljeno 1989. Sva prava pridržana. Web by mr & dd EULITA · Facebook Top