Program obuke

Sukladno odredbi 4. Pravilnika o stalnim sudskim tumačima (Narodne novine, broj 132/05) Društvo sudskih tumača i prevoditelja dostavilo je Ministarstvu pravosuđa Program obuke kandidata za stalnog sudskog tumača.

Ministarstvo pravosuđa dalo je svoju suglasnost na navedeni Program  i odobrilo Društvu sudskih tumača i prevoditelja obavljanje obuke kandidata za stalnog sudskog tumača (KLASA: 710-05/06-01/9 URBROJ: 514-06-02/1-06-3 od 5. rujna 2006.)

Od tada do danas, stručnu obuku u Društvu sudskih tumača i prevoditelja pohađalo je i uspješno završilo oko 500 kandidata, danas sudskih tumača.

 

PROGRAM OBUKE KANDIDATA ZA STALNOG SUDKOG TUMAČA

Članak 1.

Opći uvjeti

Po ovom programu DSTiP obučava osobe koje žele obavljati poslove stalnog sudskog tumača.
Program mogu pohađati i već imenovani stalni sudski tumači.

Članak 2.

Prijava za pohađanje obuke

Kandidata koji želi biti imenovan/a stalnim sudskim tumačem (u daljnjem tekstu: kandidat) na stručnu obuku DSTiP-a upućuje Predsjednik nadležnog županijskog odnosno trgovačkog suda (članak 3. Pravilnika o stalnim sudskim tumačima).

Prijava mora sadržavati sljedeće podatke: 

 1. Životopis
 2. Prezime i ime podnositelja
 3. Datum i mjesto rođenja
 4. Adresu stanovanja
 5. Dokaz o stečenom radnom iskustvu na poslovima prevođenja (ako ga ima).


Za podatke iz stavka 2. točka 5. ovog članka kandidat je dužan priložiti potvrdu tvrtke ili poslodavca.
Već imenovani stalni sudski tumači koji žele pohađati obuku javljaju se izravno DSTiP.

Članak 3.

Program obuke

Program obuke DSTiP-a obuhvaća:

 •   Upute o vođenju dnevnika prijevoda i ovjera
 •   Upute o obvezi vođenja poslovnih knjiga
 •   Poštivanje pravnih propisa
 •   Komunikaciju sa strankama
 •   Uvezivanje prevedenih isprava

Radni materijali:

1. Matični listovi:

 • Rodni, vjenčani, smrtni list itd.
 • Potvrda o slobodnom bračnom stanju

2. Javnobilježničke isprave

 • Izjava o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću
 • Društveni ugovor o osnivanju društva
 • Solemnizacija
 • Ugovori o kreditu
 • Založna isprava između vlasnika nekretnina i davatelja kredita

3. Pismena:

 • Tužba, žalba, presuda, rješenje
 • Zamolnica i sl.

4. Nazivlje institucija iz govornog područja kandidata

Članak 4.

Mentor

DSTiP osigurava mentora koji će s kandidatima raditi za vrijeme trajanja obuke.
Način suradnje mentora i kandidata uređuje se posebnim aktom.

Članak 5.

Trajanje obuke

Obuka može trajati najdulje 6 mjeseci (čl. 4 Pravilnika o stalnim sudskim tumačima).
DSTiP tijekom kalendarske godine neće održavati obuku u vremenu od 15.06. do 15.09.

Članak 6.

Fond sati

Kandidat je dužan pohađati obuku u trajanju d 16 školskih sati.
Obuka će se održavati subotom.
Svaki će kandidat biti obaviješten o početku i mjestu obuke.

1. Subota

 • Prijevod matičnih listova, dopisa (mirovinskog, osig.zavoda)
 • Prijevod javnobilježničkih isprava, financijskih dokumenata (izvješća, bilance)
 • Tumačenje pojmova iz ovog područja 
 • Uvezivanje isprava
 • Individualna pitanja

2. Subota

 • Dokumenti iz građanskog prava
 • Dokumenti iz kaznenog prava
 • Komercijala i vanjskotrgovinsko poslovanje (ponude, narudžbe, fakture)
 • Marketing (ugovori, specifikacije usluga, sponzorstvo)
 • Individualna pitanja

3. Subota

 • Poslovanje stalnih sudskih tumača
 • Vođenje knjiga
 • Samostalna prezentacija kandidata u konkretnoj situaciji
 • Individualna pitanja

4. Subota

 •  Praktični dio obuke simuliranjem situacija
 •  Individualna pitanja

Članak 7.

Mjesto obuke

Mjesto obuke je Zagreb. Kandidati će obavijest o adresi, odnosno, mjestu održavanja nastave dobiti najmanje 15 dana prije početka obuke.

Članak 8.

Način provođenja obuke

Kandidat će nakon izvršene uplate za pohađanje obuke dobiti materijale na hrvatskom i stranom ciljanom jeziku.
Kandidatu će se kod prijave odrediti mentor.
Kandidat s mentorom dogovara način suradnje.
Kandidati koji neće moći dolaziti u Zagreb tijekom cjelokupnog trajanja pismenog dijela obuke, obučavat će se pomoću elektroničke pošte i/ili pisanim putem.
Kandidat materijale za prijevod dobiva na način iz stavaka 1. ovog članka.

Članak 9.

Zapisnik

O tijeku obuke vodi se zapisnik u kojega se upisuju slijedeći podaci:

 1. Prezime i ime kandidata
 2. Prezime i ime mentora
 3. Popis radnih materijala

Zapisnik potpisuju mentor i kandidat.
Zapisnik se trajno čuva.

Članak 10.

Odustajanje kandidata

Kandidat može odustati od pohađanja obuke, ali će o tome obavijestiti pismenim putem DSTiP najmanje sedam dana prije datuma određenog za pohađanje obuke.

Članak 11.

Nepristupanje kandidata

Ako kandidat ne pristupi pohađanju obuke na koju je uredno pozvan i DSTiP pravodobno ne obavijesti o odustajanju od pohađanja, dužan je DSTiP-u nadoknaditi troškove u visini 50% iznosa utvrđenog za obuku, koji iznos se odbija od podmirene fakture (vidi čl. 14.).

Članak 12.

Ponovno pristupanje pohađanju obuke

Kandidat koji nije zadovoljio ili obuku nije obavio u zakonskom roku od 6 mjeseci, može se ponovo prijaviti za pohađanje obuke.
Postupak obuke u ovom slučaju odvija se na način kao da obuci pristupa prvi puta.

Članak 13.

Mišljenje

Kandidatu se po završetku obuke izdaje Mišljenje.

Članak 14.

Naknada

Za provođenje i održavanje obuke svaki kandidat plaća:
130,00 kuna za jedan školski sat.
1.300,00 kuna za radne materijale.
Na sve se zaračunava zakonska stopa PDV.

Članak 15.

Uplata naknade

DSTiP svakom kandidatu ispostavlja račun prema odredbama članak 14. ovog Programa.
Kandidat račun u cijelosti podmiruje unaprijed, najkasnije 15 dana prije početka obuke.
Račun se podmiruje jednokratno u punom iznosu.

Članak 16.

Prijelazne i završne odredbe

Ovisno o potrebama, DSTiP zadržava pravo izmjene modula iz čl. 3.

Društvo sudskih tumača i prevoditelja

© 2019. DSTiP ~ utemeljeno 1989. Sva prava pridržana. Web by mm & dd EULITA · Facebook Top