28/09/19

Hrvatski seminar: Gramatička i pravopisna norma u jeziku prava

9:00 - 13:00 h (s pauzom); Lokacija: Zagreb, EFFECTUS Visoka škola za financije i pravo, Kennedyjev trg 2

Dr. sc. Marko Alerić - Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Predstojnik Katedre za metodiku nastave hrvatskoga jezika i književnosti. Održavao je predavanja i seminare iz kolegija Teorija jezika, Hrvatski standardni jezik, Metodika nastave hrvatskoga jezika, Pravogovor u nastavi, Naglasci u hrvatskom jeziku, Jezično-stilske vježbe (Govoreno i pisano izražavanje), Normativna gramatika u nastavi, Teorija i praksa jezičnih odstupanja.
U Službi za prevođenje Europskoga parlamenta u Luksemburgu održao je dvodnevna predavanja i radionice u lipnju 2012., a u veljači 2013. nekoliko predavanja i radionica u Službi za prevođenje Europskog suda za ljudska prava.
Stručni je suradnik Hrvatske radio-televizije. Od jeseni 2006. stalni je stručni suradnik u emisiji Radio Sljemena „Hrvatski naš svagdašnji“. Od 2017. stalni je jezični komentator u emisiji „Dobar dan, Hrvatska“ Hrvatske radio-televizije.
U časopisu „Odvjetnik“ Hrvatske odvjetničke komore redovito objavljuje kolumnu „Hrvatski za odvjetnike“.
Sudjelovao je na velikom broju međunarodnih znanstvenih skupova i objavio više znanstvenih radova. Autor je priručnika „Poslovni jezični savjetnik“ i „Hrvatski u upotrebi“.

Sadržaj seminara:
Na seminaru će biti riječi o nužnosti poštovanja gramatičke i pravopisne norme hrvatskoga standardnog jezika u pravnim tekstovima. Na čestim primjerima iz pravne jezične prakse bit će objašnjena temeljna pravila govorene i pisane komunikacije, upozoreno na najčešće pogreške.
Cilj seminara jest bolje razumjeti gramatičku i pravopisnu normu, uvježbati njezinu pravilnu primjenu i pridonijeti postizanju razumljivije, pravilnije i jasnije pravne govorene i pisane komunikacije.

Cijena: 400,00 kn
Za članove DSTiP-a s uredno podmirenom članarinom popust 50% (=200,00 kn)
Prijava na seminar smatra se konačnom po izvršenju uplate kotizacije. Rok za uplatu je najkasnije dva dana prije održavanja seminara. Potvrdu u uplaćenoj kotizaciji molimo dostaviti na e-mail adresu DSTiP-a: info@dstip.hr
Podaci za uplatu:
U korist žiro-računa DSTiP-a kod Raiffeisen Bank Austria d.d.: IBAN HR4524840081104229303
Prilikom uplate rubrike je potrebno popuniti kako slijedi:
"Platitelj": navesti PREZIME i IME
"Poziv na broj platitelja": navesti svoj OIB
"Svrha uplate": seminar Alerić

Sadržaj seminara:
Na seminaru će biti riječi o nužnosti poštovanja gramatičke i pravopisne norme hrvatskoga standardnog jezika u pravnim tekstovima. Na čestim primjerima iz pravne jezične prakse bit će objašnjena temeljna pravila govorene i pisane komunikacije, upozoreno na najčešće pogreške.
Cilj seminara jest bolje razumjeti gramatičku i pravopisnu normu, uvježbati njezinu pravilnu primjenu i pridonijeti postizanju razumljivije, pravilnije i jasnije pravne govorene i pisane komunikacije.

Cijena: 400,00 kn
Za članove DSTiP-a s uredno podmirenom članarinom popust 50% (=200,00 kn)
Prijava na seminar smatra se konačnom po izvršenju uplate kotizacije. Rok za uplatu je najkasnije dva dana prije održavanja seminara. Potvrdu u uplaćenoj kotizaciji molimo dostaviti na e-mail adresu DSTiP-a: info@dstip.hr
Podaci za uplatu:
U korist žiro-računa DSTiP-a kod Raiffeisen Bank Austria d.d.: IBAN HR4524840081104229303
Prilikom uplate rubrike je potrebno popuniti kako slijedi:
"Platitelj": navesti PREZIME i IME
"Poziv na broj platitelja": navesti svoj OIB
"Svrha uplate": seminar Alerić

© 2019. DSTiP ~ utemeljeno 1989. Sva prava pridržana. Web by mr & dd EULITA · Facebook Top