Adresa
Telefon

Radni jezik

Pristupnica

Molimo Vas da nam original popunjene pristupnice potpisom i pečatom (sudskog tumača ili pravne osobe koja se učlanjuje u DSTiP) pošaljete poštom na adresu DSTiP-a. Original pristupnice potreban nam je radi potpisa i otiska pečata sudskog tumača.

© 2020. DSTiP ~ utemeljeno 1989. Sva prava pridržana. Web by mr & dd EULITA · Facebook Top