16/06/18

Uspostavljanje komore stalnih sudskih tumača

e-savjetovanje o izmjenama Zakona o sudovima

Na radnom sastanku u MP održanom dana 8. svibnja 2018. pokrenuta je tema osnivanja komore sudskih tumača/vještaka/procjenitelja. DSTiP se uključio u e-savjetovanje o Konačnom prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima, gdje bi to pitanje najprije trebalo regulirati, sa sljedećim prijedlogom dopune navedenog zakona:
Prijedlog Društva sudskih tumača i prevoditelja je da se u članku 124. Zakona o sudovima doda stavak (7) kako slijedi: "(7) Stalni sudski tumači na području Republike Hrvatske obvezatno se udružuju u Hrvatsku komoru stalnih sudskih tumača (dalje u tekstu: Komora). Sjedište Komore je u Zagrebu. Komora se brine o čuvanju ugleda i časti stalnih sudskih tumača te štiti njihova prava i interese, a odlučuje i o njihovim pravima i obvezama te odgovornostima sukladno odredbama ovoga Zakona."
DSTiP je pozvao i ostale srodne udruge da se uključe u ovo e-savjetovanje.

Nažalost, dana 15.06.2018. dobili smo obavijest o tome da je prijedlog odbijen uz sljedeće obrazloženje:
"Navedeni članak nije predmet predloženih izmjena Zakona o sudovima"

Na radnom sastanku u MP održanom dana 8. svibnja 2018. pokrenuta je tema osnivanja komore sudskih tumača/vještaka/procjenitelja. DSTiP se uključio u e-savjetovanje o Konačnom prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima, gdje bi to pitanje najprije trebalo regulirati, sa sljedećim prijedlogom dopune navedenog zakona:
Prijedlog Društva sudskih tumača i prevoditelja je da se u članku 124. Zakona o sudovima doda stavak (7) kako slijedi: "(7) Stalni sudski tumači na području Republike Hrvatske obvezatno se udružuju u Hrvatsku komoru stalnih sudskih tumača (dalje u tekstu: Komora). Sjedište Komore je u Zagrebu. Komora se brine o čuvanju ugleda i časti stalnih sudskih tumača te štiti njihova prava i interese, a odlučuje i o njihovim pravima i obvezama te odgovornostima sukladno odredbama ovoga Zakona."
DSTiP je pozvao i ostale srodne udruge da se uključe u ovo e-savjetovanje.

Nažalost, dana 15.06.2018. dobili smo obavijest o tome da je prijedlog odbijen uz sljedeće obrazloženje:
"Navedeni članak nije predmet predloženih izmjena Zakona o sudovima"

©2024. DSTiP ~utemeljeno 1989. Sva prava pridržana. Web by mr & dd EULITA · Facebook Top